เอกสารที่ประกอบการบรรยายฯ “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” รุ่นที่ 1

เอกสารที่ประกอบการบรรยายฯ “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพ ฯ