DownloadLatestTraining

เอกสารการบรรยาย “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” รุ่นที่ 2

เอกสารการบรรยาย “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

การตรวจสอบการดำเนินงาน
ขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินงาน 
การนำหลักการสุ่มตัวอย่างมาใช้ในการตรวจสอบ