ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา….

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา….

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา-การจัดซื้อจัดจ้าง-และการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่