บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ นามสกุล และรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน ของท่านให้ถูกต้อง **หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาติดต่อ คุณนันทา อนะมาน โทรศัพท์ 08-1807-5815 โทรสาร 0-2194-4703, อีเมล์ nanta_2500@hotmail.com