ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่”

วัน เวลา และสถานที่
รุ่นที่ 1 จานวน 300 คน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพ ฯ
รุ่นที่ 2 จานวน 300 คน ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วิทยากร
กรมบัญชีกลาง สานักงานงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ และสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,900 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าเอกสาร) สาหรับสมาชิกผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (ตลอดชีพ)ได้รับส่วนลด 10%

สมัครออนไลน์ที่นี้

Download เอกสารโครงการที่นี้