ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ

เรื่อง “แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ” วันที่ 21-22 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร