เต็มแล้ว…การสัมมนา เรื่อง ” การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 300 รายเท่านั้น (ฟรี)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐย่
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ” การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ”
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

จำนวน 300 รายเท่านั้น (เฅ็มแล้ว)

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา พรี โดยให้สิทธิ์สมาชิกก่อน
ถ้าสมาชิกมาไม่เต็มจำนวน ทางสมาคมฯ จะขอให้สิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในอันดับต้นก่อน
ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560


กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2560 ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพ

 

เวลา 08.00 – 08.45 น.          ลงทะเบียนและรับเอกสาร

เวลา 08.45 – 09.00 น.         พิธีเปิดการสัมมนา

โดย  นางวัชรา  มณีปกรณ์  นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

เวลา 09.00 – 12.00 น.         การบรรยาย “แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

เวลา 12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.          การบรรยาย “ปัญหา อุปสรรค และกรณีศึกษาในการจัดซื้อจัดจ้าง” และการบริหารพัสดุ

หมายเหตุ  :  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 และ 14.30 น.

รายละเอียดโครงการพร้อมลายเซ็นต์

กำหนดการสัมมนา

แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนา