ประกาศ…รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐชุดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐชุดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐชุดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 18 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ใบสมัครเลขที่ชื่อ-สกุลสมาชิกสมาคมฯ
6401นางสาววรกมล  อยู่นาค0337
6402นางสาวกนกพร  ปากชำนิ0608
6403นายภิญโญ  อินทรภักดิ์0239
6404พลตำรวจโทสาโรช  นิ่มเจริญ0662
6405พ.ต.ท.หญิงวรรณมนัส  ทรงเจริญ0663
6406นางกัญฑนล  ภู่ระหงษ์0647
6407นางอรุณี  พงษ์มะลิวัลย์0476
6408นางกิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล0578
6409นางพิรัลชญา ปุณญาอิสราภรณ์ 0616
6410นางนันทา  อนะมาน0142
6411นางอรุณ เรืองสอาด0462
6412นางวัชรา มณีปกรณ์0325
6413นางสาวภาวนา ธรรมลักษมี0652
6414นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์0157
6415นายไกรศักดิ์ ภูศรี0550
6416นางทัศนีย์ ไตรอรุณ0116
6417นางชลธิฌา เจริญรัตน์0084
6418นางสาวสวาสดิ์ อินทวังโส0437