การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 211 เอ
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร