โครงการสัมมนา กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ยุค Thailand 4.0