การบรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การบรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดย ท่านสุปราณี จงธรรมวัฒน์
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ)
6 ก.ย. 2560