ประมวลภาพการอบรม “แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ”

ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 2562
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร