GeneralLatestNews

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด COVID-19 ยังคงมีอยู่ ในการนี้ทางสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐได้มีมาตรการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยขอร่วมมือขอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ช่วยแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชม ณ จุดลงทะเบียน

ทางสมาคมฯ ให้ความสำคัญการรักษามาตรการและเพื่อความเชื่อมั่นความปลอดภัยจากการระบาด โควิด 2019 ขอสงวนสิทธิไม่รับการลงทะเบียนหน้างาน

รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการตรวจสอบภายใน

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ