GeneralLatestMeeting

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการและท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป  สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เรียน  คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

                   ด้วยข้อบังคับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ การประชุมใหญ่ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากสิ้นปีปฏิทิน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ แต่เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ตามที่ข้อบังคับกำหนด  นั้น

                   ในการนี้ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป  สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข