หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับ 2)