สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
และผลักดันความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โดยกรอกใบสมัคร และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 068-0-09534-9
และกรุณาส่งใบโอนงินไปที่ siaa2016@hotmail.com หรือ arun_ru@hotmail.com

 

อัตราค่าสมัครมี 2 ประเภท ดังนี้

1) สมาชิกรายปี จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าบำรุงปีละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 200 บาท
(การต่ออายุปีต่อปี จ่ายเฉพาะค่าบำรุงปีละ 100 บาท) หรือ

2) สมาชิกตลอดชีพ จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าบำรุงตลอดชีพ 500 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท