รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ